گل گاوزبان

گاوزبان نام انگلیسی:Borage نام علمی:Borago officinalis L تیره:Boraginaceae شرح:گیاهی است یکساله با ساقه های راست که ارتفاع آن تا 60

ختمی

ختمی نام انگلیسی:Marshmallow نام علمی:Althaea officinalis L تیره:Malvaceae شرح:ختمی گیاه پایایی به ارتفاع 70 سانتیمتر تا دو متر و پوشیده